Algemene voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden van StartToGrow, een organisatie die ondernemers helpt om te groeien en zich te ontwikkelen.

Algemene voorwaarden

I. Algemene bepalingen

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

afnemer: degene die met STG een overeenkomst heeft gesloten;
deelnemer: degene die een dienst (zoals bijvoorbeeld, dus niet uitsluitend, een cursus, training, workshop, coaching, advies, leergang, maatwerkopdracht of kennisbijeenkomst) van STG afneemt en/of daaraan deelneemt;
digitaal product: een onderling samenhangende hoeveelheid informatie in digitale vorm;
opdrachtgever: degene die STG de opdracht geeft voor het ontwikkelen en/of uitvoeren van maatwerk;
open inschrijvingen: alle cursussen, trainingen, workshops en leergangen van STG waaraan deelgenomen kan worden door middel van open inschrijving, niet zijnde maatwerkopdrachten;
STG: Stichting StarttoGrow, KvK-nummer 20169306, statutair gevestigd te Roosendaal;
schriftelijk: op papier, maar ook per e-mail.

2. Toepasselijkheid

I.2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en activiteiten die door STG worden aangeboden en verzorgd en op alle overeenkomsten tussen STG en afnemer, tenzij schriftelijk afwijkende en/of aanvullende voorwaarden zijn  overeengekomen. Door inschrijving althans, voor zover inschrijving niet vereist is, deelname aan een activiteit van STG verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en met de toepasselijkheid en de inhoud daarvan akkoord te gaan.
I.2.2. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van afnemer binden STG niet, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
I.2.3. Op iedere tot stand gekomen overeenkomst is de op dat moment meest recente, gepubliceerde versie van de algemene voorwaarden van toepassing.

3. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

I.3.1. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke instemming van STG, inschrijving bij of opdracht aan STG en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door STG, welke aanvaarding ook kan blijken door het laten deelnemen aan een activiteit.

4. Prijzen

I.4.1. Afnemer is de prijs verschuldigd die op het moment van het aangaan van de overeenkomst geldt. De verschuldigde prijs blijft  bij het gedeeltelijk volgen en/of afnemen van een dienst die van als ware de betreffende dienst geheel genoten.
I.4.2. STG behoudt het recht voor haar prijzen te wijzigen.

5. Facturering en betaling

I.5.1. STG factureert aan afnemer na totstandkoming van de overeenkomst.
I.5.2. Betaling door afnemer dient te geschieden binnen de betalingstermijn, zoals is vermeld in de factuur, maar in ieder geval voor deelname.
I.5.3. Bij niet tijdige betaling is afnemer ook zonder ingebrekestelling in verzuim. Naast wettelijke rente is afnemer in dat geval ook de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, op voorhand te begroten op minimaal 15% van het factuurbedrag, onverminderd het recht van STG om de door haar daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen.
I.5.4. In het geval niet of niet tijdige betaling is STG gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de eventuele schade uit hoofde van deze ontbinding op afnemer te verhalen.

6. Overmacht

I.6.1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die partijen niet kan worden toegerekend, omdat deze niet is te wijten aan de schuld van partijen, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van partijen komt.
I.6.2. In het geval van overmacht is STG geen vergoeding voor mogelijk geleden schade aan afnemer en/of cursist verschuldigd, onverminderd hetgeen in art. 6:78 BW is bepaald.

7. Intellectuele eigendomsrechten

I.7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder, maar niet beperkt tot auteurs- en merkenrechten – ter zake van de door STG ontwikkelde en/of aangeboden producten komen uitsluitend toe aan STG of aan de licentiegevers van STG.
I.7.2. Het is afnemer en/of deelnemer niet toegestaan enig in het kader van een ontwikkeld product of aangeboden activiteit ter beschikking gesteld materiaal, zonder toestemming van STG te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen.
I.7.3. Het is afnemer en/of deelnemer niet toegestaan om op basis van de door STG verzorgde activiteit en/of het hierbij gebruikte materiaal zélf of in samenwerking met derden, een soortgelijke activiteit te (doen) ontwikkelen of te (doen) verzorgen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STG.

8. Persoonsgegevens en foto/film

I.8.1. STG gebruikt de door haar ontvangen persoonsgegevens van deelnemers en opdrachtgevers om hen te informeren over producten en activiteiten van STG. Deelnemers en cursisten hebben het recht om bezwaar te maken tegen het verder ontvangen van deze informatie.
1.8.2. De naam van deelnemer en bedrijfsnaam worden vermeld op de deelnemerslijst van de activiteit waarvoor deelnemer is ingeschreven.
I.8.3. Deelnemers en cursisten komen ten aanzien van de door hen van STG ontvangen persoonsgegevens van derden, alle verplichtingen uit de privacywetgeving na.
1.8.4. Bij activiteiten kunnen, openbaar te maken, foto’s worden genomen en/of filmpjes worden gemaakt. Door deelname wordt automatisch toestemming gegeven voor dit vastleggen en publiceren.

9. Aansprakelijkheid

I.9.1. STG betracht ten aanzien van al haar activiteiten en producten altijd de uiterste zorg. De producten en activiteiten van STG hebben niet meer dan een adviserend, richtinggevend karakter.
Als adviezen en/of gegeven richtlijnen worden (op)gevolgd, doch in de praktijk niet het gewenste, beoogde resultaat hebben, levert dat nimmer een tekortkoming van zijde van STG op. In het geval toch sprake is van eventuele aansprakelijkheid is STG slechts aansprakelijk voor de direct geleden schade. De hoogte van deze schade is steeds maximaal de door afnemer betaalde prijs.
I.9.2. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld, is STG niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen.
I.9.3. In het geval van een gebrek aan de zijde van STG heeft afnemer niet het recht zijn of haar betalingsverplichting op te schorten en/of te verrekenen.
I.9.4. Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming dient afnemer STG hiervan zo spoedig mogelijk, doch, op straffe van verval van alle rechten, uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van het product en/of deelname aan de activiteit schriftelijk in kennis te stellen.

10. Toepasselijk recht en geschillen

I.10.1. Op de overeenkomst tussen STG en afnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
I.10.2. Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank Zeeland – West-Brabant, tenzij wettelijke bepalingen anders voorschrijven.

11. Annulering door STG

I.11.1. STG kan in het geval van onvoldoende inschrijvingen een aangeboden dienst annuleren of deze samenvoegen met een andere, tot uiterlijk 3 weken voor aanvang, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
I.11.2. Binnen 3 weken voor aanvang kan STG diensten samenvoegen in het geval van bijzondere onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, het uitvallen van één of meerdere docenten of het onvoorzien niet beschikbaar zijn van een gereserveerde locatie.

12. Annulering door cursist of afnemer

I.12.1. De cursist of deelnemer is bevoegd een inschrijving schriftelijk te annuleren tot 4 weken voorafgaand aan de activiteit (of een ander moment dat schriftelijk is overeengekomen). In dat geval is hij of zij wel administratiekosten ad € 50,00 verschuldigd en wordt het gefactureerde bedrag, voor zover betaald, slechts onder inhouding van deze administratiekosten door STG geretourneerd.
Bij annulering binnen 4 weken voorafgaand aan de eerste cursusdatum (of een ander moment dat schriftelijk is overeengekomen) of bij een ‘no show’ is en blijft de volledige prijs verschuldigd.
I.12.2. Indien blijkt dat cursist niet in staat is de activiteit bij te wonen kan hij of zij een vervanger aan de activiteit laten deelnemen, mits deze past in de doelgroep van de cursus, training, workshop, maatwerkopdracht of leergang. De mogelijkheid van vervanging kan door STG steeds, ook nog tijdens de activiteit, worden uitgesloten.
I.12.3. In het geval dat een deelnemer of diens vervanger niet bij de activiteit aanwezig is geweest zal STG het eventueel tijdens de activiteit uitgereikte materiaal op verzoek  toesturen tegen vergoeding van de hiervoor door STG gemaakte en te maken kosten.

13. Aanbod

I.13.1. Het aanbod wordt zoveel mogelijk gepubliceerd, onder meer op de website van STG.
STG behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma aan te brengen.
I.13.2. STG behoudt zich het recht voor om het tijdstip, de locatie en de plaats van de cursus te wijzigen en aangekondigde docenten te vervangen.

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen?

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze laatste inzichten.